บริษัท ก้าวหน้า อิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด

เป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ โดยให้บริการ วิเคราะ ออกแบบ แก้ไขปัญหา และป้องกัน เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องกลทั้งหมดในเครื่องจักร เช่น STEAM  TURBINE, GENERATOR, MOTOR,  WATER PUMP, BLOWER & REDUCE GEAR

รวดเร็ว    มีคุณภาพ   ต้นทุนต่ำ

วิสัยทัศน์

KEB ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ในการให้บริการทางวิศวกรรมตามมาตรฐานต่างๆ   เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับลูกค้า และกิจการของบริษัทฯ ตลอดไป

พันธกิจ

KEB ต้องมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานด้านบริหารจัดการ วิศวกรรม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

KEB SERVICE

มุ่งมั่นที่จะใช้จรรยาบรรณในการให้บริการทุกด้านแก่ลูกค้าทุกราย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกฝ่าย ภายใต้มาตราฐานความปลอดภัย มาตราฐานจัดการ และมาตราฐานวิศวกรรม

ระบบการจัดการ

KEB มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้ทันสมัยและเหมาะสม กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความพึงพอใจสูงสุด